Pieteikuma tiesai izskatīšana par pagaidu aizsardzību pret vardarbību

Kurā tiesā ir jāiesniedz pieteikums

Ja tiesā nav vēl uzsākta tiesvedība cietušā prasībā pret varmāku, tad pieteikumu iesniedz tiesai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas. Ņemot vērā, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību tiek piemērota vardarbības ģimenē gadījumos, kas pārsvarā notiek mājās, tad bieži pieteikums iesniedzams tiesai pēc cietušā dzīves vietas. Gadījumā, ja pieteikums tiek iesniegts ar policijas starpniecību, tad policija to arī … Read more

0 comments

Cik ilgā laikā tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību

Tiesa izlemj jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, nepaziņojot par to lietas dalībniekiem,  šādos gadījumos: ja nav nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus ja kavēšanās varētu radīt būtisku cietušā tiesību aizskārumu ja pieteikums tiesai ir iesniegts ar policijas starpniecību un policija ir pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu ja pirmsšķietami … Read more

0 comments

Tiesas sēde, kurā tiek izskatīts jautājums par pagaidu aizsardzību.

Ja tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, tad jautājums tiek izlemts, nerīkojot tiesas sēdi un par to nepaziņojot lietas dalībniekiem – cietušajam (pieteikuma iesniedzējam) un varmākam (atbildētājam). Gadījumā, ja nepieciešams izprasīt papildus pierādījumus, tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību 20 dienu laikā, rīkojot tiesas sēdi. Jautājums … Read more

0 comments

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību

Apmierinot pieteikumu par pagaidu aizsardzību, tiesa pieņem lēmumu. Lēmums tiek noformēts atbilstoši Civilprocesa likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Ja tiesa nolemj piemērot aizsardzības līdzekli – pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tad lēmumā tiesa var norādīt termiņu lēmuma labprātīgai izpildei. Lēmumā varmāka tiek brīdināts, ka policija veiks lēmuma izpildes kontroli un, ja … Read more

0 comments

Lēmuma par pagaidu aizsardzību paziņošana

Pēc lēmuma par pagaidu aizsardzību pieņemšanas tas tiek paziņots pieteicējam (cietušajam) un atbildētājam (varmākam), izsniedzot to pret parakstu vai nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā. Neatkarīgi no tā, kad pieteicējs vai atbildētājs uzzina par pieņemto lēmumu, tas ir izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas. Lēmumu par pagaidu aizsardzību, kā arī lēmumu par aizsardzības līdzekļu aizstāšanu vai atcelšanu tiesa … Read more

0 comments

Ko darīt, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību?

Gadījumā, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību vai arī apmierinājusi to daļēji (piemēram, prasīto aizsardzības līdzekļu vietā ir piemērojusi citus), pieteicējs (cietušais) var šo lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību 10 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas. Blakus sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi lēmumu (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību). Bet blakus sūdzība adresējama attiecīgajai … Read more

0 comments

Aizsardzības līdzekļu atcelšana vai aizstāšana

Ja tiesa ir apmierinājusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību un ir piemērojusi noteiktus aizsardzības līdzekļus, mainoties apstākļiem, cietušais, kā arī varmāka var iesniegt tiesā pamatotu pieteikumu, lai atceltu visus vai daļu no piemērotajiem aizsardzības līdzekļiem, vai arī lai tos aizstātu ar citiem. Piemēram, iesniedzot pieteikumu par pagaidu aizsardzību cietušais lūdz piemērot varmākam tikai aizliegumu tuvoties mājoklim. … Read more

0 comments