Pieteikums tiesai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību

Kas un kādos gadījumos var iesniegt pieteikumu

Ja policija nav bijusi izsaukta vai arī ir bijusi izsaukta, bet policijas darbinieks nav konstatējis tūlītējus draudus, tad cietušais pats var vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Ja policijas darbinieks izsaukuma laikā ir konstatējis tūlītēju apdraudējumu, pieņēmis lēmumu par nošķiršanu, kā arī pieņēmis no cietušā pieteikumu tiesai, tad policija ne vēlāk kā … Read more

0 comments

Kāda informācija ir jānorāda pieteikumā

Pieteikumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību norādāms: tiesas nosaukums pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, deklarācija norādītā papildu dzīvesvieta. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu. Ja tiek lūgts tiesai uzlikt varmākam par pienākumu atstāt kopīgo mājokli, tad pieteikumam pievieno atsevišķu pielikumu, kurā norādāma cietušā kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta … Read more

0 comments

Kādus aizsardzības līdzekļus tiesa var piemērot

Tiesa var piemērot vienu vai vairākus pagaidu aizsardzības līdzekļus, kas var uzlikt varmākam par pienākumu veikt vai atturēties no noteiktām darbībām. Tiesa ar lēmumu var uzlikt varmākam arī citus pienākumus un aizliegumus, ja iepriekš minētie līdzekļi nav pietiekami efektīvi, lai aizsargātu cietušo. Ja mainās apstākļi un cietušais vēlas, lai kāds no aizsardzības līdzekļiem tiktu atcelts, … Read more

0 comments

Uz cik ilgu laiku tiesa var piemērot aizsardzības līdzekļus

Ja tiesā jau ir uzsākta tiesvedība starp cietušo un varmāku prasījumā par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī citos prasījumos (Uzzini vairāk par tiesā iesniedzamajām prasībām), tad tiesas pieņemtais lēmums par pagaidu aizsardzību darbojas līdz tiesvedības izbeigšanai. Visbiežāk tiesvedība tiek izbeigta, kad tiesas spriedums tiesvedībā ir stājies likumīgā spēkā. Ja pieteikums … Read more

0 comments

Kādus pierādījumus nepieciešams pievienot pieteikumam

Ņemot vērā to, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību nodrošina nekavējošu aizsardzību, ja ir tūlītēji draudi cietušajam, tad ne vienmēr ir iespēja laikus iegūt rakstiskus pierādījumus vardarbībai un vardarbības draudiem. Tādēļ likumā ir paredzēta īpaša kārtība, kas atvieglo pierādīšanu, tiesai izskatot pieteikumu par pagaidu aizsardzību. Ja nav citu pierādījumu, kā tikai cietušā apliecinājums par apstākļiem, kas … Read more

0 comments