Kas notiek ar pagaidu aizsardzību laikā, kad notiek tiesvedība iesniegtajās prasībās

Ja pieteikums pagaidu aizsardzībai pret vardarbību ir iesniegts pirms pamatprasības celšanas, tad tiesa, pieņemot lēmumu par pagaidu aizsardzību, nosaka termiņu, kurā cietušajam ir jāiesniedz prasības pieteikums. Ja tiesa ar lēmumu piemēro varmākam pienākumu atstāt kopīgo mājokli vai atrasties tuvāk mājoklim par tiesas noteikto attālumu, tad prasības iesniegšanas termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 30 dienas. Pārējos gadījumos termiņš tiek noteikts ne ilgāk par vienu gadu.

Ja tiesas noteiktajā termiņā ir iesniegta pamatprasība, tad pagaidu aizsardzība darbojas līdz laikam, kad tiek izbeigta tiesvedība.

Ja pamatprasība nav iesniegta tiesas noteiktajā termiņā, tad pēc cietušā vai varmākas pamatota pieteikuma tiesa var atcelt pagaidu aizsardzību.

Atsevišķos gadījumos tiesa spriedumā var noteikt, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību ir spēkā arī pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, bet ne ilgāk kā gadu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

Ja cietušais atkārtoti cieš no varmākas vardarbības vai varmāka ir izteicis draudus, tad cietušajam ir tiesības atkārtoti vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Pat ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par laulības šķiršanu, bērnu aizgādības un saskarsmes tiesībām, kā arī citās lietās, cietušais par jaunu nodarījumu var iesniegt tiesā prasību personisku aizskārumu dēļ, kas cietušajam paver iespēju atkal lūgt tiesai pagaidu aizsardzību pret vardarbību.