Pieteikuma par pagaidu aizsardzību bērnam iesniegšana un izlemšana tiesā

Ja policija nav bijusi izsaukta vai arī ir bijusi izsaukta, bet policijas darbinieks nav konstatējis tūlītējus draudus bērnam, tad nevardarbīgais no vecākiem var pārstāvēt bērna intereses, iesniedzot tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Ja bērns dzīvo kopā ar aizbildni, tad bērna vārdā pieteikumu tiesā var iesniegt aizbildnis. Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bērna interesēs pieteikumu tiesai var iesniegt bāriņtiesa. Civilprocesa likums paredz arī prokuroram tiesības aizstāvēt bērna intereses un iesniegt tiesā pieteikumu pagaidu aizsardzībai pret vardarbību.

Pieteikumu bērna pagaidu aizsardzībai pret varmāku var iesniegt gadījumos, ja pret bērnu ir bijis vardarbīgs vai rada apdraudējumu bērnam:

  • viens vai abi vecāki (neatkarīgi no tā, vai viņiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības, vai nē);
    aizbildnis vai audžuģimene, vai bijušais aizbildnis vai bijušā audžuģimene
  • brāļi, māsas, vecvecāki un citi tuvinieki, ar kuriem bērnam pastāv radniecības vai svainības attiecības
  • jebkura persona, ar kuru bērns dzīvo vai dzīvoja kopā vienā mājsaimniecībā
  • jebkura persona, ar kuru bērnam ir pastāvējušas tuvas personiskās vai intīmās attiecības

Pieteikumu tiesā var iesniegt, ja bērns cieš no vardarbības vai pastāv reāli vardarbības draudi no varmākas puses. Par vardarbību tiek uzskatīts jebkurš vardarbības veids, tai skaitā fiziska, seksuāla, psiholoģiska, ekonomiska vardarbība, vajāšana un vardarbīga kontrole. Uzzini vairāk par vardarbības veidiem.

Ja varmāka apdraud arī vecāku vai aizbildni, kurš pārstāv bērna intereses, tad pieteikumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vecāks vai aizbildnis var lūgt nodrošināt pagaidu aizsardzību gan sev, gan arī bērnam.

Gadījumos, kad pagaidu aizsardzību pret vardarbību piemēro bērnam, piemērojami tie paši noteikumi kā gadījumos, ja pagaidu aizsardzība tiek nodrošināta pilngadīgai personai.

Uzzini vairāk: