Policijas lēmums par varmākas nošķiršanu no bērna

Gadījumos, ja bērns dzīvo kopā ar abiem vecākiem un viens no vecākiem ir vardarbīgs pret bērnu, tad nevardarbīgais no vecākiem var pārstāvēt bērna intereses policijas izsaukuma laikā. Ja policijas darbinieks, konstatē, ka pastāv tūlītēji draudi bērnam, tad viņa interesēs nevardarbīgais vecāks var iesniegt policijai pieteikumu, lai nošķirtu varmāku no bērna, tas ir, uzlikt varmākam par pienākumu pamest mājokli un netuvoties tam, kā arī nesazināties ar bērnu. Ja bērnu apdraud cita persona, ar kuru bērns un vecāki dzīvo kopā (piemēram, viens vai abi vecvecāki, brālis vai māsa, vecāku tuvinieki), tad bērna interesēs pieteikumu policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšanai var iesniegt arī abi vecāki.

Ja nepilngadīgs bērns dzīvo kopā ar bāriņtiesas ieceltu aizbildni, tad bērna tiesības un likumiskās intereses pārstāv aizbildnis. Piemēram situācijā, ja kāds no mājiniekiem rada vardarbības draudus bērnam (piemēram, aizbildņa vīrs vai sieva, vai kāds no tuviniekiem), tad aizbildņa pienākums ir iesniegt pieteikumu policijai par varmākas nošķiršanu no bērna.

Policijas lēmums par varmākas nošķiršanu darbojas 8 dienas. Ja vecāks vai aizbildnis, kas iesniedz pieteikumu policijai vēlas, lai aizsardzība pret vardarbību darbotos uz ilgāku laiku, tad viņš bērna vārdā var iesniegt policijai arī pieteikumu tiesai par pagaidu aizsardzību. Policija šo pieteikumu nekavējoties nosūta tiesai un tiesa pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību uz ilgāku laiku. Uzzini vairāk, uz cik ilgu laiku tiesa var piemērot aizsardzības līdzekļus.

Policijas lēmumam par varmākas nošķiršanu ir tie paši nosacījumu kā gadījumā, ja aizsardzību lūdz pilngadīga persona. Uzzini vairāk par policijas lēmumu par nošķiršanu.

Situācijā, kad bērnu apdraud viņa likumiskie pārstāvji – vecāki vai aizbildnis un nav, kas pārstāv bērna tiesības un intereses pret varmāku, tad bērns var tikt šķirts no ģimenes, ja nav iespējams novērst apdraudējumu bērnam, viņam paliekot ģimenē. Šajos gadījumos policija nepieņem lēmumu par varmākas nošķiršanu no bērna, policija pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes. Pieņemot lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes, policija nogādā bērnu drošos apstākļos – krīzes centrā, ārstniecības iestādē, audžuģimenē vai citos drošos apstākļos. Ja bērna vecāki vai aizbildnis apdraud bērna dzīvību, veselību un brīvību, tad par šo faktu policijai nekavējoties ir jāinformē bāriņtiesa. Bāriņtiesas pienākums šajos gadījumos ir lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem vai par aizbildņa atstādināšanu vai atcelšanu un par bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu – aizbildnībā vai audžuģimenē.