Cik ilgā laikā tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību

Tiesa izlemj jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, nepaziņojot par to lietas dalībniekiem,  šādos gadījumos:

  • ja nav nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus
  • ja kavēšanās varētu radīt būtisku cietušā tiesību aizskārumu
  • ja pieteikums tiesai ir iesniegts ar policijas starpniecību un policija ir pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu
  • ja pirmsšķietami no pieteikuma izriet, ka kavēšanās varētu radīt būtisku prasītāja tiesību aizskārumu un ja citu pierādījumu nav (vai arī tie ir nepietiekami) kā tikai pieteikumā ietvertais apliecinājums

Gadījumos, ja ir nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus un vēlāka jautājuma izlemšana nerada būtisku kaitējumu cietušajam, tad tiesa pieprasa trūkstošos pierādījumus un jautājumu izlemj 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.