Kāda informācija ir jānorāda pieteikumā

Pieteikumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību norādāms:

  1. tiesas nosaukums
  2. pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, deklarācija norādītā papildu dzīvesvieta. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu. Ja tiek lūgts tiesai uzlikt varmākam par pienākumu atstāt kopīgo mājokli, tad pieteikumam pievieno atsevišķu pielikumu, kurā norādāma cietušā kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese, adrese), lai Valsts policija, sazinoties ar cietušo, varētu veikt attiecīgā lēmuma izpildes kontroli. Šis pielikums ir ierobežotas pieejamības informācija.
  3. atbildētāja (varmākas) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese un dzīvesvieta. Atbildētāja personas kodu norāda, ja tas ir zināms;
  4. cietušā pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai – tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
  5. piedzīvotās vardarbības vai vardarbības draudu apraksts – vardarbības veidu, kā izpaudusies vardarbība, kā izpaužas vardarbības draudi, kā arī attiecību, kādas pastāv starp cietušo un varmāku, raksturojumu (t.i laulība, šķirta laulība, radniecība u.c.) cik regulāra ir bijusi vardarbība, iepriekšējās epizodes un to smagākās sekas, jādara viss, lai pārliecinātu tiesu un sniegtu tai pierādījumus
  6. pierādījumi, kas apliecina vardarbību, ja tādi ir cietušā rīcībā, vai arī cietušajam zināmu personu vai iestādi, no kuras izprasāmi minētie pierādījumi. Uzzini vairāk par pierādījumiem;
  7. piemērojamais vai vairāki piemērojamie pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi – pienākums varmākam pamest kopīgo mājokli, netuvoties mājoklim, aizliegums sazināties u.c. Uzzini vairāk par aizsardzības līdzekļiem;
  8. pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts;
  9. apliecinājums, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas par faktiem un prasītājs ir informēts par atbildību saskaņā ar Krimināllikumu par nepatiesa pieteikuma sniegšanu;
  10. pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai.

Pieteikums noformējams atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai veidlapai. Šeit iespējams lejupielādēt pieteikuma veidlapu.