Lēmuma par nošķiršanu izpilde

Kad policijas darbinieks ir pieņēmis lēmumu par nošķiršanu un noformējis to rakstiski, tad tas tiek izsniegts cietušajam un varmākam pret parakstu. Policijas darbinieks izskaidro cietušajam un varmākam lēmuma būtību, abu pušu tiesības un pienākumus, kā arī informē par atbildīgo policijas darbinieku, pie kura atradīsies lietas materiāli un ar kuru nepieciešamības gadījumā varēs sazināties. Varmāka mutiski tiek informēts par tuvākajā apkārtnē iespējamām apmešanās vietām.

Pēc policijas lēmuma par nošķiršanu paziņošanas varmākam ir pienākums nekavējoties to izpildīt un ne vēlāk kā 30 minūšu laikā jāpaņem no mājokļa pirmās nepieciešamības priekšmeti, kas pieder varmākam (apģērbu, apavus, veļu, veselības aprūpei nepieciešamās lietas, u.c.).

Ja varmāka atsakās pildīt vai pārkāpj policijas lēmumu par nošķiršanu, policija var izmantot piespiedu līdzekļus, lai nodrošinātu lēmuma izpildi –  piespiedu naudu, fiziskā spēka pielietošanu, speciālu līdzekļu (roku dzelžu, dienesta suņu u.c.) izmantošanu, ieroču pielietošanu. Par nepakļaušanos policijas darbiniekam varmāka var arī tikt aizturēts uz 4 stundām.

Ja varmāka atrodas acīmredzamā apreibinošo vielu ietekmē, policijas darbinieks neiepazīstina varmāku ar lēmumu par nošķiršanu. Šajā gadījumā uz cietušā pieteikuma pamata policijas darbinieks var aizturēt varmāku policijas iestādē līdz atskurbšanai (ne ilgāk kā uz 12 stundām). Pēc atskurbšanas varmākam tiek paziņots policijas lēmums par nošķiršanu.