Uz cik ilgu laiku tiesa var piemērot aizsardzības līdzekļus

Ja tiesā jau ir uzsākta tiesvedība starp cietušo un varmāku prasījumā par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī citos prasījumos (Uzzini vairāk par tiesā iesniedzamajām prasībām), tad tiesas pieņemtais lēmums par pagaidu aizsardzību darbojas līdz tiesvedības izbeigšanai. Visbiežāk tiesvedība tiek izbeigta, kad tiesas spriedums tiesvedībā ir stājies likumīgā spēkā.

Ja pieteikums pagaidu aizsardzībai pret vardarbību ir iesniegts pirms pamatprasības celšanas, tad tiesa, pieņemot lēmumu par pagaidu aizsardzību, nosaka termiņu, kurā cietušajam ir jāiesniedz prasības pieteikums. Ja tiesa ar lēmumu piemēro varmākam pienākumu atstāt kopīgo mājokli vai atrasties tuvāk mājoklim par tiesas noteikto attālumu, tad prasības iesniegšanas termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 30 dienas. Pārējos gadījumos termiņš tiek noteikts ne ilgāk par vienu gadu.

Ja tiesas noteiktajā termiņā ir iesniegta pamatprasība, tad pagaidu aizsardzība darbojas līdz laikam, kad tiek izbeigta tiesvedība.

Ja pamatprasība nav iesniegta tiesas noteiktajā termiņā, tad pēc cietušā vai varmākas pamatota pieteikuma tiesa var atcelt pagaidu aizsardzību. Ja šādi pieteikumi tiesā nav iesniegti, tad aizsardzības līdzekļi turpina darboties.

Atsevišķos gadījumos tiesa spriedumā var noteikt, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību ir spēkā arī pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, bet ne ilgāk kā 30 dienas vai gadu.