Kurā tiesā ir jāiesniedz pieteikums

Ja tiesā nav vēl uzsākta tiesvedība cietušā prasībā pret varmāku, tad pieteikumu iesniedz tiesai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas. Ņemot vērā, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību tiek piemērota vardarbības ģimenē gadījumos, kas pārsvarā notiek mājās, tad bieži pieteikums iesniedzams tiesai pēc cietušā dzīves vietas. Gadījumā, ja pieteikums tiek iesniegts ar policijas starpniecību, tad policija to arī … Lasīt vairāk

Cik ilgā laikā tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību

Tiesa izlemj jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, nepaziņojot par to lietas dalībniekiem,  šādos gadījumos: ja nav nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus ja kavēšanās varētu radīt būtisku cietušā tiesību aizskārumu ja pieteikums tiesai ir iesniegts ar policijas starpniecību un policija ir pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu ja pirmsšķietami … Lasīt vairāk

Tiesas sēde, kurā tiek izskatīts jautājums par pagaidu aizsardzību

Ja tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, tad jautājums tiek izlemts, nerīkojot tiesas sēdi un par to nepaziņojot lietas dalībniekiem – cietušajam (pieteikuma iesniedzējam) un varmākam (atbildētājam). Gadījumā, ja nepieciešams izprasīt papildus pierādījumus, tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību 20 dienu laikā, rīkojot tiesas sēdi. Jautājums … Lasīt vairāk

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību

Apmierinot pieteikumu par pagaidu aizsardzību, tiesa pieņem lēmumu. Lēmums tiek noformēts atbilstoši Civilprocesa likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Ja tiesa nolemj piemērot aizsardzības līdzekli – pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tad lēmumā tiesa var norādīt termiņu lēmuma labprātīgai izpildei. Lēmumā varmāka tiek brīdināts, ka policija veiks lēmuma izpildes kontroli un, ja … Lasīt vairāk

Ko darīt, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību?

Gadījumā, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību vai arī apmierinājusi to daļēji (piemēram, prasīto aizsardzības līdzekļu vietā ir piemērojusi citus), pieteicējs (cietušais) var šo lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību 10 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas. Blakus sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi lēmumu (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību). Bet blakus sūdzība adresējama attiecīgajai … Lasīt vairāk

Kāda informācija ir jānorāda pieteikumā

Pieteikumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību norādāms: tiesas nosaukums pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, deklarācija norādītā papildu dzīvesvieta. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu. Ja tiek lūgts tiesai uzlikt varmākam par pienākumu atstāt kopīgo mājokli, tad pieteikumam pievieno atsevišķu pielikumu, kurā norādāma cietušā kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta … Lasīt vairāk

Kādus aizsardzības līdzekļus tiesa var piemērot

Tiesa var piemērot vienu vai vairākus pagaidu aizsardzības līdzekļus, kas var uzlikt varmākam par pienākumu veikt vai atturēties no noteiktām darbībām. Tiesa ar lēmumu var uzlikt varmākam arī citus pienākumus un aizliegumus, ja iepriekš minētie līdzekļi nav pietiekami efektīvi, lai aizsargātu cietušo. Ja mainās apstākļi un cietušais vēlas, lai kāds no aizsardzības līdzekļiem tiktu atcelts, … Lasīt vairāk

Kas un kādos gadījumos var iesniegt pieteikumu

Ja policija nav bijusi izsaukta vai arī ir bijusi izsaukta, bet policijas darbinieks nav konstatējis tūlītējus draudus, tad cietušais pats var vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Ja policijas darbinieks izsaukuma laikā ir konstatējis tūlītēju apdraudējumu, pieņēmis lēmumu par nošķiršanu, kā arī pieņēmis no cietušā pieteikumu tiesai, tad policija ne vēlāk kā … Lasīt vairāk

Uz cik ilgu laiku tiesa var piemērot aizsardzības līdzekļus

Ja tiesā jau ir uzsākta tiesvedība starp cietušo un varmāku prasījumā par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī citos prasījumos (Uzzini vairāk par tiesā iesniedzamajām prasībām), tad tiesas pieņemtais lēmums par pagaidu aizsardzību darbojas līdz tiesvedības izbeigšanai. Visbiežāk tiesvedība tiek izbeigta, kad tiesas spriedums tiesvedībā ir stājies likumīgā spēkā. Ja pieteikums … Lasīt vairāk

Kādus pierādījumus nepieciešams pievienot pieteikumam

Tiesa var piemērot vienu vai vairākus pagaidu aizsardzības līdzekļus, kas var uzlikt varmākam par pienākumu veikt vai atturēties no noteiktām darbībām. Tiesa ar lēmumu var uzlikt varmākam arī citus pienākumus un aizliegumus, ja iepriekš minētie līdzekļi nav pietiekami efektīvi, lai aizsargātu cietušo. Ja mainās apstākļi un cietušais vēlas, lai kāds no aizsardzības līdzekļiem tiktu atcelts, … Lasīt vairāk