Jautājumi un atbildes

Kādu aizsardzību cietušais var saņemt no policijas?
Ja pastāv tūlītējs apdraudējums, ģimenes vardarbībā cietušais var izsaukt policiju un policija var pieņemt lēmumu par nošķiršanu, kas uzliek varmākam sekojošus pienākumus:

  • pamest kopīgo mājokli,
  • netuvoties mājoklim tuvāk par lēmumā noteikto attālumu (piemēram, 150 metriem),
 • nesazināties ar cietušo.

Uzzini vairāk par policijas lēmumu par nošķiršanu.

Kādu aizsardzību cietušais var saņemt no tiesas?
Ja cietušais pats vai ar policijas starpniecību vēlas saņemt tiesas noteiktu pagaidu aizsardzību, tad cietušais var lūgt tiesu un tiesa var uzlikt varmākam sekojošus pienākumus un aizliegumus:

  • pienākumu atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, un aizliegums atgriezties un uzturēties tajā,
  • aizliegumu atbildētājam atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lēmumā minēto attālumu,
  • aizliegumu atbildētājam uzturēties noteiktās vietās,
  • aizliegumu atbildētājam satikties ar prasītāju un uzturēt ar to fizisku vai vizuālu saskari,
  • aizliegumu atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītāju,
  • aizliegumu atbildētājam, izmantojot citu personu starpniecību, organizēt satikšanos vai jebkāda veida sazināšanos ar prasītāju,
  • aizliegumu atbildētājam izmantot prasītāja personas datus,
 • kā arī citus aizliegumus un pienākumus.

Uzzini vairāk par pagaidu aizsardzības veidiem.

Kādos gadījumos policija var pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu?
Policijas darbinieks ierodoties ģimenes vardarbības notikuma vietā, noskaidros apstākļus, cietušo personu un vardarbīgo personu, kā arī noskaidros, vai pastāv tūlītēji draudi cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai. Tiks uzklausīti gan cietušais, gan varmāka, kā arī citi – mājinieki, kaimiņi. Ja pastāv tūlītēji draudi cietušajam, tad policija nekavējoties pieņem lēmumu par nošķiršanu, kas uzliek par pienākumu varmākam pamest kopīgo mājokli.

Ko darīt, ja policija izsaukumā atsakās pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu?
Policija var atteikties pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu, ja nepastāv tūlītējs apdraudējums cietušajam. Šajā gadījumā policijas darbinieks informēs cietušo par iespēju vērsties tiesā ar pieteikumu, lai saņemtu pagaidu aizsardzību. Tiesa var izskatīt pieteikumu nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.

Ja cietušais atkal nonāk apdraudējuma situācijā, cietušajam ir tiesības izsaukt policiju atkārtoti.

Ja policija nepamatoti atsakās pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu, tad cietušais var apstrīdēt policijas darbinieka rīcību augstākā iestādē. Bet apstrīdēšana nenodrošinās tūlītēju aizsardzību, līdz ar to cietušajam šajā gadījumā jārūpējas par savu drošību pašam – meklēt patvērumu pie tuviniekiem, draugiem vai krīžu centrā.

Uzzini vairāk par palīdzības iespējām, kā arī par personīgajiem drošības plāniem.

Cik ilgi darbojas policijas lēmums par nošķiršanu?
Policijas lēmums par nošķiršanu darbojas līdz 8 dienām, kuru laikā tiesa var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību, kas darbosies ilgāku laiku – līdz pat vienam gadam vai ilgāk.

Cik ilgi darbojas tiesas noteiktā pagaidu aizsardzība?
Civilprocesa likumā nav noteikts maksimālais laika periods, uz kuru var piemērot pagaidu aizsardzību pret vardarbību, līdz ar to pagaidu aizsardzība var darboties nenoteiktu laiku.

Tomēr tiesai lēmumā par pagaidu aizsardzību ir jānosaka termiņš, kurā ir jāiesniedz prasības pieteikums par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, uzturlīdzekļiem, kā arī citos prasījumos, ja šādas prasības jau nav iesniegtas tiesā. Šis termiņš ir atkarīgs no tiesas piemērotās aizsardzības veida – ja tiesa noteikusi pienākumu varmākam pamest mājokli un netuvoties tam, tad šis termiņš ir līdz 30 dienām. Piemērojot pārējos aizsardzības veidus – termiņš tiek noteikts līdz 1 gadam.

Tomēr tas nenozīmē, ka iestājoties šim termiņam, pagaidu aizsardzība beidz darboties. Ja tiek ierosināta civillieta minētajos prasījumus, tad pagaidu aizsardzība darbojas visu tiesvedības laiku. Ja tiek pieņemts spriedums un tiesvedība tiek izbeigt, tad īpašos gadījumos tiesa var noteikt, ka pagaidu aizsardzība turpina darboties līdz vienam gadam pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

Vai tiesas noteiktā pagaidu aizsardzība beidz darboties, ja noteiktajā termiņā netiek iesniegta pamatprasība?
Nē. Ja tiesas noteiktajā termiņā nav iesniegta pamatprasība par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, vai arī citos jautājumos, tad tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību automātiski netiek atcelts. Tiesa pēc savas iniciatīvas nevar atcelt piemēroto pagaidu aizsardzību. Tiesa to var izdarīt tikai gadījumos, ja ir saņemts cietušā vai varmākas (vai citu lietas dalībnieku) motivēts pieteikums lēmuma par pagaidu aizsardzību atcelšanai. Ja šāds pieteikums nav saņemts, pagaidu aizsardzība turpina darboties uz nenoteiktu laiku.

Cik ilgā laikā tiesa pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzību?
Ja pieteikums pagaidu aizsardzībai pret vardarbību tiek iesniegts ar policijas starpniecību, tad tiesai ir jāpieņem lēmums ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas. Ja cietušais pats iesniedz pieteikumu, tad tiesai jāpieņem lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, ja nav nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus vai kavēšanās varētu radīt būtisku cietušā tiesību aizskārumu. Arī gadījumos, ja cietušā rīcībā nav pierādījumi un, izvērtējot tikai cietušā sniegto informāciju pieteikumā, tiesai šķiet, ka kavēšanās var radīt būtisku cietušā tiesību aizskārumu, tad tiesa var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību nekavējoties.

Gadījumā, ja nepieciešams pieprasīt papildus pierādījumus un kavēšanās nerada apdraudējumu cietušajam, tad tiesa pieprasa nepieciešamos pierādījumus un jautājumu par pagaidu aizsardzību izskata pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 20 dienu laikā.

Kas var iesniegt tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību?
Ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību tiesā var vērsties ģimenes vardarbībā cietušie, tas ir, gadījumos, ja starp cietušo un varmāku ir noslēgta laulība, cietušais un varmāka ir šķīruši laulību, starp cietušo un varmāku pastāv bērnu un vecāku attiecības, kā arī ja starp cietušo un varmāku pastāv vai ir pastāvējušas citas tuvas personiskās vai intīmās attiecības. Ar pilnu personu uzskaitījumu, kas var iesniegt tiesā pieteikumu pagaidu aizsardzībai var iepazīties šeit.

Ja cietušajam nav pierādījumu vardarbībai, vai tas nozīmē, ka pagaidu aizsardzību nav iespējams saņemt?
Nē. Cietušais var saņemt tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību arī gadījumos, ja cietušā rīcībā nav pierādījumu par piedzīvoto vardarbību. Gadījumos, ja pierādījumi ir citu personu vai iestāžu rīcībā (sociālajā dienestā, krīžu centrā, policijā, u.c.), tad cietušais var lūgt tiesu izprasīt šos pierādījumus no šīm personām vai iestādēm un tiesa var izlemt pieteikumu, balstoties uz šiem pierādījumiem.

Pat gadījumos, ja cietušais nekur nav vērsies pēc palīdzības un nav iespējams iegūt jebkāda veida pierādījumus par piedzīvoto vardarbību, tad tiesa var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību, balstoties tikai uz cietušā sniegto informāciju un cietušā apliecinājumu, ka šī informācija ir patiesa. Par nepatiesas informācijas sniegšanu cietušo var saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Vai man ir nepieciešams jurists vai advokāts, lai sagatavotu un iesniegtu tiesā pieteikumu pagaidu aizsardzībai?
Pieteikums tiesai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ir noformējams atbilstoši Ministru Kabineta apstiprinātajai veidlapai, kurā precīzi ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams ietvert pieteikumā. Gadījumā, ja pieteikumā trūkst kāda informācija, tiesa tik un tā var izlemt pieteikumu un pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību, ja pastāv tūlītējs apdraudējums cietušajam. Ar pieteikuma veidlapu var iepazīties šeit.

Līdz ar to pieteikumu tiesai cietušais var sagatavot un iesniegt pats, un advokāta vai jurista palīdzība nav obligāts priekšnosacījums. Tomēr, ja ir iespēja saņemt juridisko palīdzību pieteikuma sagatavošanai un tiesvedībai, tad to noteikti ir jāizmanto.

Vai un cik man ir jāmaksā par pieteikuma iesniegšanu tiesā?
Nē. Pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību iesniedzēji ir atbrīvoti no tiesas izdevumi (valsts nodeva, kancelejas nodeva un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).